کلیدواژه‌ها = مرتضی مطهری
تبیین و مقایسه فلسفه سیاسی مطهری و هگل

دوره 1، شماره 2، تیر 1400، صفحه 85-102

10.22034/ippr.2021.538369.1007

مسعود پورفرد؛ نادر نجف‌پور