درباره نشریه

 عنوان نشریه

 پژوهش های فلسفه سیاسی اسلامی

 صاحب امتیاز

دکتر سید جواد میرخلیلی 

سازمان همکار

با همکاری انجمن مطالعات سیاسی حوزه 

 

 
 
 

شاپای الکترونیکی

2783-3070

 زبان نشریه

فارسی (عنوان، چکیده، کلیدواژه‌ها، منابع و مشخصات نویسندگان به زبان انگلیسی نیز درج می شود)

 نظم انتشار

فصلنامه

 کشور – شهر محل انتشار نشریه

ایران - قم

 سال آغاز انتشار نشریه

1400

حوزه تخصصی

 

 وضعیت دسترسی آزاد به نشریه

 دسترسی به همه مقالات این نشریه آزاد و رایگان است.

Creative Commons License

 

هزینه انتشار مقاله

ندارد

نوع داوری

دوسو ناشناس

 قالب مقالات

 PDF

  الگوی استناددهی

 APA

  بررسی مشابهت یابی و سرقت علمی در مرحله ارزیابی

سمیم نور

در صورتی که مقاله در سامانه همانندجو بیش از  10 درصد مشابهت داشته باشد از فرایند داوری خارج خواهد شد.