اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید جواد میرخلیلی

استادیار، گروه معارف و علوم انسانی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران.

mirkhaliliaut.ac.ir

سردبیر

دکتر علی شیرخانی

استاد، گروه علوم سیاسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

shirkhaniqom-iau.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر عباس حیدری بهنوییه

علوم سیاسی استادیار، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران.

haidaryuk.ac.ir

دکتر بهرام دلیر

علوم سیاسی استادیار، گروه عرفان، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، ایران.

br.dalirgmail.com

دکتر محسن رضوانی

علوم سیاسی دانشیار، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، ایران.

rezvani151yahoo.com

دکتر مرتضی علویان

علوم سیاسی دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

m.alavianumz.ac.ir

دکتر شریف لک‌زایی

دانشیار، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران.

sharif.lakzaeegmail.com

دکتر محسن مهاجرنیا

علوم سیاسی استادیار، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، ایران.

mohajernia99yahoo.com

دکتر سید جواد میرخلیلی

علوم سیاسی استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران.

mirkhaliliaut.ac.ir

دکتر علیرضا نائیج

علوم سیاسی دکتری علوم سیاسی، عضو پیوسته انجمن مطالعات سیاسی حوزه، قم، ایران.

alireza128gmail.com

دکتر احمدرضا یزدانی مقدم

علوم سیاسی دانشیار، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران.

yazdanimoghaddamyahoo.com