انسان مطلوب و امکان گذار به حیات معقول (تأملی بر فلسفه سیاسی علامه جعفری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 کارشناسی ارشد، ی ارشد، گروه علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

10.22034/ippr.2022.563309.1024

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی انسان مطلوب و امکان گذار به حیات معقول، با تاکید بر فلسفه سیاسی علامه جعفری است. یافته‌های پژوهش با بهره‌گیری از مبنای نظری هنجاری و با روش توصیفی- تحلیلی حکایت از آن دارد که انسان در فلسفه سیاسی محمدتقی جعفری دارای ابعاد گوناگون مادی و معنوی بوده و با اعمال سیاست‌های معقول و الهی، تمام ابعاد آن شکوفا می‌گردد. سیاست از دیدگاه ایشان یعنی توجیه و مدیریت افراد یک جامعه به عالی‌ترین اهداف مادی و معنوی، هم در حوزه فردی و هم در حوزه اجتماعی. بنابراین، در فلسفه سیاسی محمدتقی جعفری، انسان موجودی است که با مدیریت سیاست، در مسیر حیات معقول گام برمی‌دارد و به کمال می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Favorable Mankind and Feasibility of Transition to Reasonable Life (Reflection upon the Political Philosophy of 'Allāma Ja'fari)

نویسندگان [English]

  • Rahmat Abbastabar Moghri 1
  • Mohammadreza Bagban 2
1 Assistant Professor, Political Science Department, Mazandaran University, Babolsar, Iran
2 MA., Political Science Department, Mazandaran University, Babolsar, Ira
چکیده [English]

The purpose of the present research is to study favorable mankind and feasibility of transition to reasonable life, with an emphasis on the political philosophy of 'Allāma Ja'fari. Relying on a theoretical and "normative" foundation and a descriptive-analytic method, the research results indicate that mankind in the political philosophy of Mohammad Taqi Ja'fari has different corporeal and incorporeal aspects which can be flourished by adopting reasonable and divine policies. Politics in his view denotes justification and management of people in society so that they reach the highest material and spiritual objectives both in individual and social realms. Therefore, according to the political philosophy of Mohammad Taqi Ja'fari, mankind is a creature who can take steps in the way of reasonable life and reach perfection by management of politics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mankind
  • Reasonable Life
  • Natural Life
  • 'Allāma Ja'fari
  • Political Development
  • Political Philosophy
قرآن کریم.
اسپریگنز،‌ توماس (1370). فهم نظریه‌های سیاسی. تهران: انتشارات آگه.
جعفری، محمدتقی (1357). تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی جلال‌الدین محمد بلخی. تهران: انتشارات اسلامی، 1،4،8.
جعفری، محمدتقی (1352). جبر و اختیار. قم: مرکز انتشارات دارالتبلیغ اسلامی، ج12.
جعفری، محمدتقی (1371). بقاء در قرن بیست و یکم (نقد و بررسی بیانیه وانکوور). تهران: کمیسیون ملی یونسکو.
جعفری، محمدتقی (1375). فلسفه دین. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلام، ج1.
جعفری، محمدتقی (1385). پیام خرد (مجموعه مقالات و سخنرانی‌های بین‌المللی). تهران: موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری، ج4.
جعفری، محمدتقی (1386). شناخت انسان در تصعید حیات تکاملی. تهران: موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری، ج18، 2،8.
جعفری، محمدتقی (1388الف). حرکت و تحول از دیدگاه قرآن. تهران: موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری.
جعفری، محمدتقی (1388ب). فلسفه و هدف زندگی. تهران: موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری.
جعفری، محمدتقی (1388ج). حیات معقول. تهران: موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری.
جعفری، محمدتقی (1389). حکمت اصول سیاسی اسلام (ترجمه و تفسیر فرمان مالک اشتر). تهران: موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری.
جعفری، محمدتقی (1390). قرآن نماد حیات معقول. تهران: موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری.
فروم، اریک (1376). جامعه سالم. ترجمه اکبر تبریزی. تهران: انتشارات کتابخانه بهجت.
نصری، عبدالله (1387الف). آفاق مرزبانی: گفتگوهایی با علامه محمدتقی جعفری. تهران: سروش.
نصری، عبدالله (1387ب). تکاپوگر ‌‌اندیشه‌ها: زندگی آثار و ‌‌اندیشه‌های استاد محمدتقی جعفری. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و ‌‌اندیشه‌ اسلامی.
وایتهد، آلفرد (1373). سرگذشت ‌‌اندیشه‌ها. ترجمه عبدالرحیم گواهی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.