حدود حاکمیت ملی دراندیشه اسلامی با تاکید بر رویکرد فلسفه سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی

10.22034/ippr.2022.562536.1021

چکیده

چکیده ؛

حاکمیت تجلی حکومت وبزرگترین عملکرد آن و به معنی عالی ترین اقتداردردولت است، که ممکن است دریک فرد (پادشاه) ویا درمجمعی ازافراد ( مثلاپارلمان ) تجلی یابد. )اهمیت)روش این پژوهش ، توصیفی_ تحلیلی است که با بهرگیری ازمنابع ، اسناد وابزارکتابخانه ای وهم چنین براساس روش اسپریگنز انجام گرفته است ( روش ) سوالی که مطرح است این است که حدود حاکمیت ملی دراندیشه اسلامی با رویکرد فلسفه سیاسی شامل چه حوزه های می شود؟ ( سوال اصلی) حدود حاکمیت ملی درحوزه قانون گذاری ، اجراء ونظارت است( فرضیه) اقتضای بینش اسلامی این است که کل هستی را مخلوق خدای متعال وملک تکوینی وحقیقی اوبدانیم. اگربپذیریم که همه چیز- ازجمله خود انسان – ملک حقیقی خدای متعال است وخداوند مالک حقیقی هرچیزی است که نشانی ازهستی دارد وربّ تکوینی وتشریعی هموست،‌درنتیجه باید بپذیریم که هرگونه تصرفی درجهان هستی، باید مسبوق به اذن واجازه وی باشد،ما آنچنان آزاد نیستیم که بتوانیم دراشیای گوناگون وازجمله انسانهای دیگر که آنان نیزمخلوق خدا ومملوک حقیقی اوهستند،هرگونه که بخواهیم تصرف کنیم.( یافته)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The limits of national sovereignty in Islamic thought with an emphasis on the approach of political philosophy

نویسنده [English]

  • ali akhtarshahr
Academic staff
چکیده [English]

abstract;

Sovereignty is the manifestation of the government and its greatest function and means the highest authority in the government, which may be manifested in a person (the king) or in an assembly of people (for example, the parliament). (Importance) The method of this research is a descriptive-analytical one, which was carried out by using sources, documents, and library tools, as well as based on Spriggan's method. be (The main question) The limits of national sovereignty are in the field of legislation, enforcement and supervision. If we accept that everything - including man himself - is the real property of the Almighty God and that God is the real owner of everything that has a sign of existence and is the creator and law-maker, as a result, we must accept that any seizure of existence must be preceded by his permission and permission, we are not so free that We can take possession of various things, including other humans, who are also God's creations and His real possessions, however we want. (found)

کلیدواژه‌ها [English]

  • National sovereignty
  • Islamic thought
  • legislation
  • supervision
  • people
  • participation