نواندیشی دینی و نظریه دولت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

2 دانشیار، گروه حقوق، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه حقوق، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

10.22034/ippr.2022.539065.1010

چکیده

پژوهش حاضر بر یکی از وجوه آسیب‌‌شناختی جریان فکری نواندیشی دینی تمرکز دارد که در وجهی عام و در عین حال آسیب‌‌شناسی کل اندیشه سیاسی معاصر اسلامی است. در این راستا، مفهوم نظریه دولت و جایگاه آن در هر طرح نظری در حوزه اندیشه سیاسی، به‌‌ویژه موضوعی از نوع سامان سیاسی و نظم دموکراتیک بررسی شده است. همچنین راهبرد رایج نو‌اندیشان دینی در احتجاج با سنّت، جهت تمهید پشتوانه برهانی برای پشتیبانی از مطلوب‌شان در نحوه سامان‌‌دهی دموکراتیک جامعه، تحلیلی شد. پژوهش بر این فرضیه استوار است که راهبرد نظری این جریان فکری در همساز نشان دادن آموزه‌های اسلامی و مبانی نظم سیاسی دموکراتیک، اساساً بر شالوده‌‌شکنی از سنّت، بدون گسست از شالوده هنجاری آن اتکاء دارد و با نظریه‌‌ای منسجم در باب دولت، از جمله منشأ و علت وجودی دولت، همراه نیست. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که این راهبرد با چالش گسیختگی و تشتت نظری و دشواری‌‌های روش‌‌شناختی رو‌‌به‌‌رو است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Religious Intellectualism and the Theory of Government

نویسندگان [English]

  • Behrooz Deylamsalehi 1
  • saeid Eslami 2
  • Abedin Faghinasiri 3
1 Assistant Professor, Department of Law, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran
2 Associate Professor, Department of Law, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran.
3 PhD student, Department of Law, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran.
چکیده [English]

The movement in Islamic political ideology that has become renowned as “religious intellectualism” is the last representation of transformation in Islamic contemporary political ideology. This intellectual movement has been formed following two recent movements that can be called “renewing tradition” and “returning to tradition”. These three movements have formed the new political ideology campaign since the middle of the 19th century. Dealing with political modernity in Europe and whether there is consistency or inconsistency between Islamic instructions and modern democracy are among central issues in all the three above movements. In the meanwhile, religious intellectualism by focusing on criticism to tradition and fundamental revision of that in the form of epistemological divergence from traditional style has established a new plan to make consistency between Islamic instructions and political modernity. A question that is raised about the theoretical strategy of this movement is how much it relies on a consistent perception of the theory of government. A hypothesis proposed in this research is that the theoretical strategy of this intellectual movement in showing consistency between Islamic instructions and principles of democratic political order basically rely on the deconstruction of the tradition, without any divergence from its normative structure so it is not compatible with a coherent theory in terms of government, including its origin and cause. The research findings show that this strategy faces the challenge of theoretical incoherence and diversity as well as methodological difficulties. The current paper has reviewed this subject through a critical approach and a descriptive-analytic method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious Intellectualism
  • Islamic Reformism
  • Deconstruction of Tradition
  • Theory of Government
  • New Word
  • Interpretation of the Qur’an
ارکون، محمد (1395). انسان‌‌گرایی در تفکر اسلامی. ترجمه احسان موسوی خلخالی. تهران: انتشارات طرح نقد.
بشیریه، حسین (1386). آموزش دانش سیاسی. تهران: نگاه معاصر.
جابری، محمد‌‌عابد (1387). ما و میراث فلسفی‌‌مان: خوانشی نوین از فلسفه فارابی و ابن‌سینا. ترجمه‌ محمد آل‌‌مهدی. تهران: نشر ثالث.
جابری، محمد‌‌عابد (1389). نقد عقل عربی، تکوین عقل عربی، پژوهشی ساختار‌‌گرا در شکل‌‌گیری عقل کلاسیک عرب. ترجمه محمد آل‌‌مهدی. تهران: نسل آفتاب.
جابری، محمد‌‌عابد (1396). عقلانیت اخلاقی عربی و تأثیر سنّت خسروانی. ترجمه محمد‌آل مهدی. تهران: نشر اختران.
سروش، عبدالکریم (1371). قبض و بسط تئوریک شریعت. تهران: مؤسسه فرهنگی صراط.
طباطبایی، جواد (1372). درآمدی فلسفی بر اندیشه سیاسی در ایران. تهران: انتشارات کویر.
طباطبایی، جواد (1373). زوال اندیشه سیاسی در ایران. تهران: انتشارات کویر.
عروی، عبدالله (1397). اسلام و مدرنیته. ترجمه امیر رضایی. تهران: قصیده‌‌سرا، چاپ دوم.
مجتهد شبستری، محمد (1379 الف). ایمان و آزادی. تهران: طرح نو، چاپ سوم.
مجتهد شبستری، محمد (1379ب). نقدی بر قرائت رسمی از دین. تهران: طرح نو.
وحدت، فرزین (1382). رویارویی فکری ایرانیان با مدرنیته. ترجمه مهدی حقیقت‌‌خواه. تهران: نشر ققنوس.
وینسنت، آندرو (1371). نظریه‌‌های دولت. ترجمه حسین بشیریه. تهران: نشر نی.
هابز، تامس (1387). لویاتان. ترجمه حسین بشیریه. تهران: نشر نی.
Abu Zayd, N. (2004). Rethinking the quran: Thoward humanist hermeneutics. Humanistics University Press.
Abu Zayd, N. (2006). Reformation of islamic thought, A critical analysis. Amsterdam university press.
Adat, Z.E., Corrao, F.M. & Hashas, M. (2018). Islam, State, and Modernity: Mohammed Abed al-Jabri and the Future of the Arab World (Middle East Today). New York: Palgrave MacMillan.
Belkeziz, A. (2009). The state in contemporary Islamiv thought. London: I.B Tauris publisher.
Black, A. (2011). The history of Islamic political thought. Edinburgh: Edinburgh university press.
Gaus, G. & ckukathas, C. (2004). Handbook of political theory. London: New delihi, sage.
Ismail, S. (2008). Islamic political thought. Cambridge university press.
Jahanbakhsh, F. (2009). The expansion of prophetic experience. Leiden: Brill.
Maghraui, A. (2012). Rethinking islam: Common questions, uncommon answers. The Arab Studies Journal, 9(1): P.157-159.
Miller, D. (1987). The black well encyclopaedia of political thought. New York: Basil black well.
Rosenthal, E. (1965). Islam in the modern nation state. Cambridge: Cambridge university press.
Turner, B. (ed.) (2006). Cambridge dictionary of sociology. Cambridge: Cambridge university press.
Vahdat, F. (2000). Post-revolutionary discourses of mohsen kadivar; reconciling the terms of mediated subjectivity. Middle east critique, NC 17: P.136-157.