سخن سردبیر

دوره 1، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 7-10

10.22034/ippr.2021.245641

علی شیرخانی


امکانات تفکر فلسفی در تحلیل آورده‌های وحیانی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 11-28

10.22034/ippr.2021.245642

احمدرضا یزدانی‌مقدم


انسان و سیاست در اندیشه سیاسی معاصر ایران

دوره 1، شماره 4، آبان 1400، صفحه 51-70

10.22034/ippr.2022.563468.1026

مرتضی شیرودی؛ محمدسجاد شیرودی


شاخص‌های فلسفه سیاسی امام خمینی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 73-92

10.22034/ippr.2021.245644

علی اکبری معلم


آزادی در اندیشه سیاسی امام موسی صدر

دوره 1، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 93-114

10.22034/ippr.2021.249602

شریف لک زایی


آزادی در اندیشه سیاسی امام موسی صدر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1400

10.22034/ippr.2021.249421

شریف لک‏زایی


حرکت جوهری و تأثیر معرفت‌شناختی آن در اندیشه سیاسی شیعه

دوره 1، شماره 3، مهر 1400، صفحه 7-24

10.22034/ippr.2022.561966.1020

جواد قدیری حاجی ابادی؛ سید جلال موسوی شربیانی


نواندیشی دینی و نظریه دولت

دوره 1، شماره 3، مهر 1400، صفحه 61-82

10.22034/ippr.2022.539065.1010

بهروز دیلم صالحی؛ سعید اسلامی؛ عابدین فقیه نصیری


سامان سیاسی در حکمت صدرایی

دوره 1، شماره 2، تیر 1400، صفحه 67-84

10.22034/ippr.2021.537820.1006

علی شیرخانی؛ مهدی شیرخانی


تبیین و مقایسه فلسفه سیاسی مطهری و هگل

دوره 1، شماره 2، تیر 1400، صفحه 85-102

10.22034/ippr.2021.538369.1007

مسعود پورفرد؛ نادر نجف‌پور