کلیدواژه‌ها = پیشرفت
امکانات تفکر فلسفی در تحلیل آورده‌های وحیانی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 11-28

10.22034/ippr.2021.245642

احمدرضا یزدانی‌مقدم