نویسنده = علی شیرخانی
سامان سیاسی در حکمت صدرایی

دوره 1، شماره 2، تیر 1400، صفحه 67-84

10.22034/ippr.2021.537820.1006

علی شیرخانی؛ مهدی شیرخانی


سخن سردبیر

دوره 1، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 7-10

10.22034/ippr.2021.245641

علی شیرخانی